+420 581 201 334

O NÁS

Současnost

Od 1.1.2016 jsou sociální služby poskytovány v organizaci s názvem Spolusetkávání Přerov, z.ú. Organizace má od Krajského úřadu Olomouckého kraje pro tento účel udělenu registraci ze dne 29.8.2015 s číslem 4709217.

 

Registrovanou službou je denní stacionář, dle § 46 Z 108/ 2006 Sb. O sociálních službách. Ze zákona poskytuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) poskytnutí stravy
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) sociálně terapeutické činnosti
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Mimo to může poskytovat i fakultativní činnosti, záleží na konkrétní nabídce pro dané období.

Sociální služby musí být poskytovány v souladu se Standardy kvality sociální péče. Podrobnosti k nim najdete ve vyhlášce 505/2006 Sb. v platném znění.

Zařízení je otevřeno v pracovní dny od 6.30 do 15.30 hod.

Denní kapacita zařízení je 20 klientů. Celkově může mít organizace k odběru sociálních služeb nasmlouván větší počet klientů, ale ti musí být v docházce rozděleni tak, aby byla max. denní kapacita zachována.

Okamžitá kapacita je dána počtem pracovníků v přímé péči, v našem případě je tedy stanovena na 7 osob.

Uživatelé jsou v každodenním provozu rozděleni do tří skupin. Hlavním kritériem tohoto dělení jsou osobní charakterové vlastnosti, míra interakce, vzájemná snášenlivost uživatelů. Ke každému uživateli je přistupováno individuálně, je respektován jeho handicap a osobní charakterové vlastnosti. Každá skupina má k dispozici svoje zázemí pro skupinové aktivity – pokoj a kuchyňku, sociální zázemí na každém patře. V těchto prostorách probíhá stravování (svačiny a obědy) a většina dalších činností podle individuálních plánů uživatelů, které nejsou vázány na prostředí dílen, zahrady nebo tělocvičny.

 

Hlavní činnosti probíhají v dopoledních hodinách podle rámcového týdenního plánu:

PONDĚLÍ – individuální činnosti na skupinách
ÚTERÝ – činnosti v pracovních dílnách
STŘEDA – individuální činnosti na skupinách, vycházky
ČTVRTEK – činnosti v pracovních dílnách
PÁTEK – individuální činnosti na skupinách, oslavy, návštěvy společenských a kulturních akcí

K dispozici jsou dílny s tímto zaměřením: keramika, pletení košíků z pedigu, malování na sklo, textil a hedvábí, šití a vaření. Výrobky uživatelů služeb jsou prezentovány ve výzdobě zařízení i pro veřejnost na výstavách apod. Dále je možné účastnit se individuálně celoživotního vzdělávání, cvičení v tělocvičně, rekondičních masáží. Důležitý je i kontakt se společenským prostředím, uživatelé mohou jezdit na výlety, popř. relaxační pobyt, v běžných dnech mají možnost zajít v rámci služeb na výstavu, koncert, do kina nebo na jinou kulturní akci, také se mohou zúčastnit mnoha jiných sportovních nebo zájmových aktivit.

HISTORIE

1993 V polovině roku1993 vzniklo dne vyhlášky č.182/1991 Sb. zařízení poskytující sociální služby pod názvem Centrum výchovy a vzdělávání mentálně postižených. Zřizovatelem byl Okresní výbor Sdružení pro pomoc mentálně postižených ČR (SPMP ČR),. Hlavním iniciátorem vzniku ale byli rodinní příslušníci dospělých osob s mentálním postižením, kteří postrádali v působnosti města takto zaměřené služby. Zařízení dostalo k dispozici do pronájmu 2 budovy  v Kosmákově ulici v Přerově a po nutných úpravách a základním vybavení začalo k 1. červnu 1994 poskytovat sociální služby. Zpočátku šlo  hlavně o zajištění adekvátní péče o lidi s handicapem v době, kdy jejich rodinní příslušníci docházeli do zaměstnání. Postupem času se stále více projevovala snaha o co největší zkvalitnění poskytovaných služeb s cílem zajistit nejen fyzické potřeby klientů, ale rozvíjet jejich schopnosti ve všech životních oblastech tak, aby směřovali k co největší samostatnosti a smysluplnému běžnému životu.

1997 V červenci 1997 zařízení nečekaně poničily povodně, bylo nutno provést kompletní rekonstrukci suterénu a přízemí a znovu dovybavit místnosti a dílny v těchto prostorách.

2006 V listopadu 2006 došlo v důsledku působení nové legislativy ke změně v odborné terminologii, proto se změnil název zřizovatele a  zkratka SPMP ČR začala nově znamenat Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR.

2007 Od 22. května 2007 změnilo název i naše zařízení, nově jsme ho přejmenovali na Centrum setkávání, o.s. Dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. § 46 poskytovalo Centrum od 1. 1. 2007 sociální služby formou denního stacionáře lidem s mentálním postižením a kombinovaným postižením. Dne 11. 7. 2007 bylo zařízení registrováno Krajským úřadem Olomouckého kraje (identifikátor 6730323) k poskytování sociálních služeb jako denní stacionář.

2016 Od 1. ledna 2016 došlo k další významné změně, v důsledku platnosti nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. musela být změněna právní subjektivita zařízení z  pobočného spolku občanského sdružení  SPMP ČR na nově založený zapsaný ústav. Pro zápis do Rejstříku ústavů  bylo nutné vytvořit i nový název organizace, který neměl být zaměnitelný s jinou společností. Proto jsme zvolili   významově navazující, i když gramaticky poněkud netradiční, nový název Spolusetkávání Přerov, z.ú.  

S přechodem na ústav musela být u Krajského úřadu Olomouckého kraje nově zaregistrována i sociální služba-denní stacionář (identifikátor 4709217).
V roce 2016  působí organizace v oblasti sociálních služeb již 22 let. V průběhu let došlo k mnoha změnám, po materiální stránce postupně získalo zařízení přiměřené vybavení, ale hlavních změn doznal charakter poskytovaných sociálních služeb - v duchu  hesla: „od pomoci k podpoře, od péče k samostatnosti“.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají

Copyright © 2016, Spolusetkávání Přerov