+420 581 201 334

PODMÍNKY PŘIJETÍ

Nejdůležitější: zájemce musí spadat do cílové skupiny osob, kterým je naše služba poskytována, viz odkaz „veřejný závazek“.

Potencionální uživatel nás sám nebo prostřednictvím svého zástupce obvykle kontaktuje telefonicky nebo osobně, v případě jeho zájmu o podrobnější informace je domluven termín schůzky.

 

První smluvená schůzka potenciálních uchazečů má následující scénář:


• Rozhovor se sociálním pracovníkem a ředitelem nebo vedoucím pracovníkem přímé péče, jakožto osobami pověřenými pro projednávání a předkládání návrhu smlouvy. Jsou podány základní informace o kapacitě, směrování práce v zařízení, charakteru cílové skupiny, náplni práce uživatelů, způsobu financování, výši a způsobu hrazení poplatku za soc. služby a stravného. Je nabídnuta prohlídka zařízení.

• Se zájemcem jsou konzultovány jeho požadavky, očekávání a osobní cíle s ohledem na jeho osobní možnosti a schopnosti, takto vzniká úvodní dokument sociální šetření a zakázka uživatele soc. služeb. Jejich realizace je však podmíněna nabídkou soc. služeb a možnostmi zařízení, musí tedy dojít k oboustranné shodě, jinak je zájemce v rámci základního poradenství informován o možnostech, které vzhledem k jeho žádostem nabízejí jiná zařízení soc. služeb v nejbližším okolí.

• Po domluvě lze domluvit bezplatnou několikahodinovou návštěvu potenciálního uživatele v zařízení nebo ve vybraných činnostech

 

V případě, že není naplněna kapacita zařízení, potenciální uživatel splňuje podmínky cílové skupiny, je schopen a ochoten akceptovat režim v zařízení a uchazeč má vážný zájem o poskytování sociální služby, je postupováno takto:


• uživatel, popř. zákonem stanovený zástupce vyplní nebo zajistí vyplnění formuláře potvrzení cílové skupiny a protokol o užívání léků
• obě strany sepíší smlouvu o poskytování sociální služby v denním stacionáři. Za zařízení smlouvu podepisuje ředitelka zařízení, v případě možného střetu zájmů nebo při její dlouhodobé nepřítomnosti pověří těmito úkony svého zástupce. Druhou jednající stranou je uživatel, který podepisuje smlouvu, ale pokud jde o osobu omezenou ve způsobilosti k právním úkonům, tak spolu s ním jedná opatrovník, v případě, že jde o osobu, která je způsobilá k právním úkonům, ale zjevně nerozumí obsahu smlouvy, je postupováno v souladu s možnostmi, které stanovuje Občanský zákoník.

Po doručení výše uvedených písemností řediteli zařízení a podpisu smlouvy oběma zúčastněnými stranami, může uživatel nastoupit do zařízení v rozsahu, jaký si domluvil.

 

Zájemce může být odmítnut jen z důvodů stanovených zákonem – viz. § 91, ods. 3, zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách:


Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:
a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo
d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají

Copyright © 2016, Spolusetkávání Přerov