+420 581 201 334

STANDARDY

Veřejný závazek

Poslání

Spolusetkávání Přerov, z.ú. podporuje seberealizaci osob s mentálním handicapem a případným přidruženým tělesným nebo smyslovým postižením od 16 let věku z Přerova a okolí. Umožňuje jim trávit čas smysluplně, pracovat na rozvoji svých osobních možností, a tím se lépe začlenit do společnosti.

 

Cílová skupina uživatelů služeb:

Okruh osob, kterým je služba určena:
Lidé ve věku 16–64 let, se sníženou soběstačností v důsledku mentálního postižení všech stupňů, i s přidruženým smyslovým nebo tělesným postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a jejichž postižení není při poskytování sociálních služeb omezující (viz upřesnění níže).

• Uživatelé Spolusetkávání Přerov z.ú. potřebují v souvislosti se svým postižením přímou pomoc nebo podporu zejména v těchto oblastech:

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

• Služba je určena lidem, kteří jsou schopni se aktivizovat při skupinových aktivitách (převažující část služeb je poskytována skupinovou formou).

Služba není určena osobám:
• s takovým tělesným, smyslovým nebo metabolickým postižením, které jim znemožňuje samostatný bezpečný pohyb v prostorách služby (prostory nejsou bezbariérové a není možná neustálá individuální asistence fyzické osoby)
• které komunikují výhradně pomocí znakové řeči (jsme schopni nabídnout jen nejběžnější formy alternativní a augmentativní komunikace)
• jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení (neposkytujeme zdravotnické úkony)
• jejichž infekční onemocnění může být zdrojem nákazy pro ostatní (nelze připustit potenciální ohrožení ostatních klientů)
• se závažnými projevy agrese či autoagrese, které by ohrožovaly ostatní klienty nebo klienta samotného nebo značně narušovaly kolektivní soužití (nelze připustit potencionální ohrožení klientů a nemožnost poskytnutí jim sjednaných služeb)
• závislým na návykových látkách, jejichž chování by narušovalo průběh poskytování sociálních služeb (neposkytujeme služby takto zaměřené)

 

Cíle:

• zajistit finance, prostor a personál pro poskytování sociální služby

• poskytovat potřebné a smysluplné služby, tzn. mít takové klienty, kteří potřebují službu tohoto denního stacionáře

• pomáhat uživatelům s jejich integrací do společnosti

 

Principy poskytování služeb

Principy = vyjádření několika postupů, hodnot nebo aspektů služby, které jsou všem pracovníkům společné a o které se může organizace v nejlepším slova smyslu opřít.

● Uživatel je prioritou.

- je rovnocenným partnerem
- služba je přizpůsobena individualitě uživatele
- jsou respektována jeho práva, názor, volba,
- soukromí, důstojnost
- přiměřená podpora – rovnováha v poskytování
pomoci uživateli v oblastech, které pro svůj
handicap obtížně zvládá, ale zároveň jeho
směřování k co největší samostatnosti
- zaměření na rozvoj schopností uživatele pro
běžný život

motto: „Od pomoci k podpoře, od péče k samostatnosti.“

● Maximální podpora kontaktu s přirozeným prostředím.

● Snaha o aktivní spolupráci s rodinou uživatele.

● Přátelská atmosféra mezi:

- uživatelem x personálem
- uživatelem x uživatelem
- zaměstnancem x zaměstnancem

 

 

Podmínky přijetí

Nejdůležitější: zájemce musí spadat do cílové skupiny osob, kterým je naše služba poskytována, viz odkaz „veřejný závazek“.

Potencionální uživatel nás sám nebo prostřednictvím svého zástupce obvykle kontaktuje telefonicky nebo osobně, v případě jeho zájmu o podrobnější informace je domluven termín schůzky.

 

První smluvená schůzka potenciálních uchazečů má následující scénář:
• Rozhovor se sociálním pracovníkem a ředitelem nebo vedoucím pracovníkem přímé péče, jakožto osobami pověřenými pro projednávání a předkládání návrhu smlouvy. Jsou podány základní informace o kapacitě, směrování práce v zařízení, charakteru cílové skupiny, náplni práce uživatelů, způsobu financování, výši a způsobu hrazení poplatku za soc. služby a stravného. Je nabídnuta prohlídka zařízení.

• Se zájemcem jsou konzultovány jeho požadavky, očekávání a osobní cíle s ohledem na jeho osobní možnosti a schopnosti, takto vzniká úvodní dokument sociální šetření a zakázka uživatele soc. služeb. Jejich realizace je však podmíněna nabídkou soc. služeb a možnostmi zařízení, musí tedy dojít k oboustranné shodě, jinak je zájemce v rámci základního poradenství informován o možnostech, které vzhledem k jeho žádostem nabízejí jiná zařízení soc. služeb v nejbližším okolí.

• Po domluvě lze domluvit bezplatnou několikahodinovou návštěvu potenciálního uživatele v zařízení nebo ve vybraných činnostech

 

V případě, že není naplněna kapacita zařízení, potenciální uživatel splňuje podmínky cílové skupiny, je schopen a ochoten akceptovat režim v zařízení a uchazeč má vážný zájem o poskytování sociální služby, je postupováno takto:
- uživatel, popř. zákonem stanovený zástupce vyplní nebo zajistí vyplnění formuláře potvrzení cílové skupiny a protokol o užívání léků
- obě strany sepíší smlouvu o poskytování sociální služby v denním stacionáři. Za zařízení smlouvu podepisuje ředitelka zařízení, v případě možného střetu zájmů nebo při její dlouhodobé nepřítomnosti pověří těmito úkony svého zástupce. Druhou jednající stranou je uživatel, který podepisuje smlouvu, ale pokud jde o osobu omezenou ve způsobilosti k právním úkonům, tak spolu s ním jedná opatrovník, v případě, že jde o osobu, která je způsobilá k právním úkonům, ale zjevně nerozumí obsahu smlouvy, je postupováno v souladu s možnostmi, které stanovuje Občanský zákoník.

Po doručení výše uvedených písemností řediteli zařízení a podpisu smlouvy oběma zúčastněnými stranami, může uživatel nastoupit do zařízení v rozsahu, jaký si domluvil.

 

Zájemce může být odmítnut jen z důvodů stanovených zákonem – viz. § 91, ods. 3, zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách:
Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:
a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo
d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají

Copyright © 2016, Spolusetkávání Přerov